Acceptance Mark


Solution Graphics

Malo e lelei pea malo `ae pouaki mai `oe Letio Tonga VTF Media USA.

Kuo lava `aki eni `ae mahina `e 2 `ae lele atu he ngalu`ea `etau Letio ta`etotongi kiate kimoutolu kotoa.  `I he`ene pehe, `oku tau `osi `ilo`i pe koe me`a kotoa pe kuo pau ke ai hono ngaahi fakamole fakapa`anga. 

`I he mahina ni (Siulai 2010), te mou kataki `e totongi leva `ae ngaahi popoaki, tu`uaki, moe polokalama kotoa pe `e fakamafola atu ke tokoni mai ki he  ngaahi fakamole kae lava ke hokohoko atu `ae faifatongia `ae Letio ni. 

Ko ia ai, koe ngaahi fakaikiiki eni `oe totongi `oku `oatu kae lava ke toki fakamafola atu mei he Letio ni `a ho`o fiema`u, `oku pehe ni:

>> TOTONGI

      Option 1... Popoaki .....US$20.00 ki hono lau tu`o 1
                          ( `uhinga eni ki ha ngaahi popoaki pe fanongonongo fakafo`ituitui )
                          -- popoaki talamonu ...e.g. fai`aho, mali, etc
                          -- tu`uaki fakafo`ituitui ...e.g. garage sale, etc

      Option 2... Tu`uaki ......US$30.00 ki hono lau tu`o 1
                         ( `uhinga eni ki ha ngaahi tu`uaki fakapisinisi pe fakatokolahi
                           e.g. kautaha pe fakakulupu, etc )
                          -- hulohula
                          -- kalapu
                          -- lulu pe kati koloa fakatonga
                          -- fa`ahinga feinga pa`anga pe (fundraising)

      Option 3... 1/2-Houa Polokalama ...US$50.00 ki hono fakamafola tu`o 1
                          -- polokalama mei ha Letio kehe
                          -- fa`ahinga polokalama pe ... e.g. ako pe siasi, etc

      Option 4... 1-Houa Polokalama ...US$100.00 ki hono fakamafola tu`o 1
                          -- tatau pe moia he Option 3

      Option 5... Tu`uaki `ihe Website ...US$50.00 `ae peesi ki he mahina
                         -- `omai pe fakalea moe me`a kotoa `oku ke fiema`u ke fokotu`u `i ho`o peesi 
                             (please refer to Advertisement page for more details and samples on subpages)


>> DONATION -- ki ha taha pe kautaha `oku nau fie me`a`ofa mai pe sponsor,
                              koeha ha `ofa `e `omai .. te mau lau koe koloa lahi

Mou ngaue`aki pe `ae "totongi" moe "donation" `ihe buttons `i `olunga ki he totongi.  `I hono ngaue`aki `ae TOTONGI, ko ho`o fili pe `ae Option pea ke lomi `ae Buy Now button, taipe ho hingoa `i he Description ke `ilo ko ho`o payment -- `i ho to`omata`u `oku `i ai `ae "choose a way to pay" pea ke fili ai "pay with my PayPal Account" kapau `oku `i ai ha`o PayPal account; pe ko ha`o fili `ae "pay with a debit or credit card" kapau `oku ke fie totongi mei ho`o kaati pangike pe ko ha`o credit card kehe.  Kapau leva `oku ke fili `ae "donation" pea ke hala moe PayPal Account, pea ke scroll down ki he "Don't have a PayPal account?" `o ke lomi ai `i he "continue" `o fakafonu atu ai `ae foomu maheni ki hono ngaue`aki `oe credit card.  Manatu`i ke confirm ho`o payment `ihe PayPal kae lava ke mau ma`u.

Ko kimoutolu `oku `ikai ke mou fiengaue`aki `ae PayPal Account pe credit card pea koe  Account Number 553-443-4450 ki he Well's Fargo Bank ena ke fakahu fakahangatonu mai pe ki ai ho`o totongi.

Ka ai ha`o fehu`i pe ko ha me`a `oku ke veiveiua ai pea ke telefoni mai pe ki he fika (650) 477-2757 pe (650) 295-9170 pe ko ha`o faitohi email mai ki he  radiovtf@radiotongavtfusa.com .

Malo `ae fie tokoni.

Faka`apa`apa atu,
S. Tualau Makahili
 
 
Vake-Tali-Folau 2010 -- All Rights Reserved

TOTONGI